ZUS: rozłożenie zaległości na raty

układ ratalny ZUS

Rozłożenie zaległości z tytułu składek w ZUS polega na możliwości uregulowania zaległości w dłuższym okresie oraz jest furtką do nie przymusowego podjęcia przez ZUS egzekucji z tego tytułu. Dzięki temu przedsiębiorcy zalegający ze składkami mają możliwość korzystnej spłaty zobowiązania rozłożonego na dłuższy okres.

Harmonogram spłaty zadłużenia, który określa liczbę rat uzależniony jest od możliwości dłużnika. Wysokość rat jest dopasowana do zarobków zobowiązanego. Spłata zadłużenia w ZUS ma na celu umożliwienie: w przypadku osób już nie prowadzących działalności gospodarczej – zachowanie odpowiedniego poziomu egzystencji; osobom prowadzącym dalej działalność ma na celu pomóc w dalszym funkcjonowaniu na rynku, bez konieczności podjęcia egzekucji.

Złożenie wniosku o układ ratalny powoduje iż odsetki za zwłokę nie są naliczane od następnego dnia po wpływie wniosku w tejże sprawie. Od składek na które nałożono raty ZUS zobowiązany jest naliczyć do każdej raty opłatę prolongacyjną w wysokości 50% stawki odsetek za zwłokę. Pozytywnie rozpatrzony wniosek powoduje zawieszenie wcześniej podjętych (i niezakończonych) postępowań egzekucyjnych.

Kto może złożyć wniosek?

O układ ratalny może wnioskować każdy przedsiębiorca prowadzący lub już nieprowadzący działalności, która nie ma środków finansowych pozwalających na jednorazową spłatę zobowiązania. Wnioskować można tylko o rozłożenie długu wynikającego z zaległości w opłacaniu składek płatnika (od 1.12.2015 można wnioskować także o rozłożenie na raty zadłużenia innych ubezpieczonych).

Odpowiednia argumentacja

Wnioskujący o ratalne zadłużenie powinien dokładnie opisać swoją sytuację finansową, dokładnie umotywować i wskazać iż zastosowanie ulgi jest uzasadnione i że jednorazowa spłaca należności jest niemożliwa. Należy przedstawić swoją aktualną sytuację finansową, określić swój majątek oraz zaproponować liczbę rat na jaką ma zostać rozłożone zadłużenie. Zadłużenie może być spłacane nawet przez kilka lat, to od dłużnika zależy jakie ma możliwości finansowe oraz jak duże jest zadłużenie.

Po złożeniu wniosku do ZUS o ratalny układ – wnioskujący otrzyma z ZUS formularz, w którym będzie mógł dokładnie opisać swoją sytuację. Wnioskujący zostanie także poinformowany jakie dokumenty musi załączyć wraz ze wnioskiem (jednym z takich dokumentów są zeznania podatkowe za ostatnie trzy lata potwierdzone przez urząd skarbowy).

Co podlega rozłożeniu na raty?

Rozłożeniu na raty podlegają składki na:

  • ubezpieczenia społeczne
  • ubezpieczenie zdrowotne
  • Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
  • Fundusz Emerytur Pomostowych

wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia złożenia wniosku. Z wyłączeniem składek za zatrudnionych pracowników lub innych ubezpieczonych niebędących płatnikami składek na własne ubezpieczenia.

Jakie warunki należy spełnić?

Warunkami niezbędnymi do rozpatrzenia wniosku są:

  • złożenie wniosku o rozłożenie spłaty zadłużenia na raty wraz z dokładną dokumentacją, która pozwoli ocenić zasadność zastosowania ulgi
  • uregulowanie kosztów egzekucyjnych, jeżeli od czasu złożenia jest wszczęcia do złożenia wniosku zostały takowe naliczone
  • jeżeli nadal jest prowadzona działalność należy uregulować terminowo należne składki za kolejne miesiące

Gdzie złożyć wniosek?

Wnioskujący o ratalną spłatę zobowiązania wobec ZUS może złożyć wniosek:

  • osobiście w formie pisemnej w terenowej jednostce organizacyjnej ZUS właściwej dla siedziba zamieszkania
  • lub za pośrednictwem poczty elektronicznej według wzoru podane na stronie internetowej e-inspektorat.zus.pl

Po złożeniu wniosku ZUS wyda decyzję o której zostanie poinformowany telefonicznie lub listownie. W przypadku pozytywnej decyzji zostanie poinformowany o konieczności wizyty w ZUS celem podpisania umowy cywilnoprawnej określające warunki realizacji ulgi.

Uprawnienia dłużnika

W przypadku decyzji odmownej lub innych okoliczności dłużnik może wystąpić z wnioskiem o ponowne jej rozpatrzenie wskazując argumenty, które nie zostały wcześniej uwzględnione, powołać się na nowe okoliczności, które mogą wpłynąć na sprawę. W przypadku pogorszenia sytuacji finansowej, dłużnik ma prawo do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy (zmianę warunków), określenie nowego harmonogramu spłaty (większej ilości rat, zmniejszenia miesięcznej wysokości raty).

Zerwanie umowy

W pewnych sytuacjach ZUS może zerwać umowę o układ ratalny, jednak nawet po rozwiązaniu umowy istnieje możliwość złożenia wniosku o utrzymanie tej umowy w mocy. O zerwaniu umowy dłużnik zostaje poinformowany listownie, w przesłanym liście są także zamieszczone informacje iż istnieje nadal możliwość ratalnej formy spłaty zadłużenia.

W przypadku przychylenia się do naszego wniosku nie będą podejmowane działania egzekucyjne. Zmiana warunków umowy może dotyczyć jedynie rat, których termin płatności jeszcze nie minął, więc ewentualne podpisanie aneksu do umowy wiąże się z uregulowaniem zaległych rat.

Kiedy ZUS może rozwiązać umowę? Nieterminowe opłacenie w całości dwóch rat na wszystkie fundusze łącznie. Niedopłaty z tytułu rat przewyższają 5% całkowitego zadłużenia (łącznie z opłatami prolongacyjnymi). Wystąpiły inne skutki (np. zatajenie/nieuwzględnienie we wniosku przez dłużnika majątku).

Odmowa: w sytuacji odmowy udzielenia ulgi (ratalnej spłaty zadłużenia), dłużnik jest zobowiązany do uregulowania zadłużenia wraz z odsetkami za zwłokę naliczonymi do dnia zapłaty włącznie. ZUS może także podjąć kroki mające na celu ustanowienia stosownych zabezpieczeń (zastaw, hipoteka).

Może zainteresuje cię: odkryj więcej tu

1 Komentarz

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.


*